رسالت

 رسالت :

مرکز تحقیقات  مدیریت و عوامل اجتماعی موثر برسلامت، یک مرکز پژوهشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد است که تلاش دارد با انجام و ترویج پژوهش های بنیادی و کاربردی بر اساس نیاز و تلاش در جهت افزایش دانش و آگاهی متخصصین و همچنین ارتباط با موسسات آموزشی و پژوهشی داخل و خارج از کشور به ارتقاء مدیریت نظام سلامت و  عوامل اجتماعی موثر بر سلامت کمک نماید. این مرکز تلاش دارد محیطی فراهم نماید که اعضاء هیئت علمی و فراگیران ضمن تبادل اطلاعات مستمر بر دانش و آگاهی خود، در جهت ارتقاء نظام سلامت و سلامت عمومی جامعه مشارکت نماید.

منوی اصلی