اهداف :  
     

 

-توسعه وبکارگیری دانش بشری در زمینه عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

-انجام پژوهش های بنیادی اپیدمیولوژیک بالینی در جهت اصلاح نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی کشور به منظور جوابگویی به نیاز های کشور

-جمع آوری، تنظیم و طبقه بندی اسناد، مقالات و مدارک مربوطه و انتشار آنها

-تربیت نیروی انسانی محقق در زمینه عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

-ترغیب، تشویق و بکارگیری محققین

-کوشش در جلب توجه و همکاری مراکزتحقیقاتی و اجرایی مربوطه در داخل کشور

-همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی وآموزشی سایر کشورها و   سازمان های بین المللی با رعایت قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران
 

 

     آدرس: خراسان رضوی - مشهد - خیابان دانشگاه - دانشکده بهداشت - مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر برسلامت
 
     تلفن: 31892110-051
 
     نمابر: 38522775
 
     کد پستی : 9137673119
 
     پست الکترونیک : sdhrc[at]mums.ac.ir