رئیس مرکز

   
  ریاست مرکز تحقیقات : دکتر حسین ابراهیمی پور  
 

 

مشخصات فردي :                                                                                    

نام و نام خانوادگی: حسين ابراهيمي پور

مدرک تحصیلی : دکترای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

عضو هیئت علمی گروه علوم مدیریت و اقتصاد سلامت

خلاصه سوابق


آدرس: مشهد، خيابان دانشگاه، دانشگاه 18 ، دانشکده بهداشت، گروه علوم مدیریت و اقتصاد سلامت

تلفن : 8514548 و 8514549

Email: ebrahimipourh[at]mums.ac.ir

            hebrahimip[at]gmail.com

Fax: 8517505 - 0511


 


 

     آدرس: خراسان رضوی - مشهد - خیابان دانشگاه - دانشکده بهداشت - مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر برسلامت
 
     تلفن: 31892110-051
 
     نمابر: 38522775
 
     کد پستی : 9137673119
 
     پست الکترونیک : sdhrc[at]mums.ac.ir