کارشناسان پژوهشی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

 
 
 
  سمیرا توسلی

سمیرا توسلی

کارشناس ارشد بیوشیمی

 


 

 
 

 فهیمه عطاریان

فهیمه عطاریان

کارشناس بهداشت عمومی

  
   شهلا ابراهیمی مقدم

شهلا ابراهیمی مقدم

کارشناس ارشد فیزیک پزشکی

  

 

     آدرس: مشهد - خیابان دانشگاه - دانشکده بهداشت - مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر برسلامت
 
     تلفن: 38535920-051
 
     نمابر: 38522775
 
     کد پستی : 9137673119
 
     پست الکترونیک : sdhrc[at]mums.ac.ir