اعضای شورای عالی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

 
 
 
   


دکتر حسین ابراهیمی پور

ریاست مرکزتحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

 ebrahimipourh[at]mums.ac.ir

شماره تماس: 31892110 - 38535920

رزومه 
  دکتر تفقدی

دکتر محسن تفقدی

معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه

Tafaghodim[at]mums.ac.ir

شماره تماس: 38411538

رزومه 
 

 دکتر بهرامی

دکتر حمیدرضا بهرامی

معاون محترم بهداشتی دانشگاه

Bahramihr[at]mums.ac.ir

شماره تماس:38414012

رزومه 
 

دکتر قلیان

دکتر مهدی قلیان

نماینده ریاست محترم دانشگاه

Gholianma1[at]mums.ac.ir

شماره تماس: 38541514

رزومه

 


 
   دکتر وفایی

دکتر علی وفایی

عضو شورای عالی مرکز

Vafaeea[at]mums.ac.ir

شماره تماس: 38515115

رزومه 

 


 
   دکتر تقی پور

دکتر علی تقی پور

عضو شورای عالی مرکز

Taghipoura[at]mums.ac.ir

شماره تماس: 38515116

رزومه 
   دکتر پیمان

دکتر نوشین پیمان

عضو شورای عالی مرکز

Peymann[at]mums.ac.ir

شماره تماس: 38541514

رزومه 
   دکتر علیدادی

دکتر حسین علیدادی

عضو شورای عالی مرکز

Alidadih[at]mums.ac.ir

شماره تماس: 38552610

رزومه 
   دکتر اسماعیلی

دکتر حبیب ا. اسماعیلی

عضو شورای عالی مرکز

esmailyh[at]mums.ac.ir

شماره تماس: 38515116

رزومه
 
     آدرس: مشهد - خیابان دانشگاه - دانشکده بهداشت - مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر برسلامت
 
     تلفن: 31892110-051
 
     نمابر: 38522775
 
     کد پستی : 9137673119
 
     پست الکترونیک : sdhrc[at]mums.ac.ir