اعضای شورای عالی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

 


 
       
  ریاست مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دکتر حسین ابراهیمی پور  
  نماینده ریاست محترم دانشگاه دکتر مهدی قلیان
 
  معاون محترم پژوهش وفناوری دانشگاه دکتر محسن تفقدی  
  معاون محترم بهداشتی دانشگاه دکتر حمیدرضا بهرامی
 
  عضو شورای عالی مرکز دکتر علی وفایی  
  عضو شورای عالی مرکز دکتر علی تقی پور  
  عضو شورای عالی مرکز دکتر نوشین پیمان  
  عضو شورای عالی مرکز دکتر حسین علیدادی  
  عضو شورای عالی مرکز دکتر حبیب ا. اسماعیلی  
       
     آدرس: مشهد - خیابان دانشگاه - دانشکده بهداشت - مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر برسلامت
 
     تلفن: 38535920-051
 
     نمابر: 38522775
 
     کد پستی : 9137673119
 
     پست الکترونیک : sdhrc[at]mums.ac.ir