طرح هاي تحقيقاتي

 

طرح هاي تحقيقاتي در حال اجرا و بررسي اعضاي مركز

رديف

كد طرح

عنوان طرح

مجريان

وضعيت طرح

1

900328

 

بررسي ميزان، علل و گزارش دهي خطاي دارويي از ديدگاه پرستاران بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشکي مشهد سال 1390

 

حسين ابراهيمي پور

علي وفايي نجار

ركسانا جان قربان

در حال بررسي در دانشگاه

2

900768

بررسي عوامل موثر بر ترخيص با ميل شخصي كودكان از بيمارستان دكتر شيخ مشهد-1388-1389 

حسين ابراهيمي پور

علي وفايي نجار

مرضيه معراجي

مصوب دانشگاه

3

901157

بررسي ارتباط فرسودگي شغلي و عوامل محيط كار پزشكان خانواده خراسان رضوي در سال 1391

حسين ابراهيمي پور

مهرالسادات مهديزاده

در حال بررسي

4

910052

بررسي عوامل موثر بر كيفيت زندگي مرتبط با سلامتي در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2 در شهر مشهد

حسين ابراهيمي پور

علي وفايي نجار

در حال بررسي

منوی اصلی