اولویت های پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت وعوامل اجتماعی موثر بر سلامت


دفترمدیریت واقتصاد سلامت


 اولویت های پژوهشی مدیریت واقتصاد سلامت
 مطالعات بررسی ارزشیابی و اعتبار بخشی در نظام سلامت
 سیاست گذاری در نظام سلامت
 مطالعات بررسی در حوزه صادرات خدمات سلامت
 مطالعات بررسی  مدیریت سلامت در حوادث و بلایا
 مطالعات بررسی مدیریت  منابع  واقتصاد سلامت
 مطالعات بررسی مدیریت نظام سلامت و آینده پژوهی
 مطالعات بررسی نظام سلامت (مدیریت، اولویت ها و ارزشیابی حیطه های آموزشی، بهداشتی درمانی)
 مطالعات بررسی خدمات بهداشتی درمانی (ارائه، استفاده، کارائی، رضایت، جنبه های اقتصادی اجتماعی)
 مطالعات بررسی عوامل  اقتصادی و اجتماعی در بیماری ها
بررسی میزان پاسخ گویی نظام سلامت
 بررسی وضعیت پوشش خدمات سلامت
 بررسی وضعیت دسترسی و رضایتمندی از خدمات سلامت

 

دفتر سلامت معنوی وروانی


اولویت های پژوهشی سلامت معنوی وروانی
آموزش مهارت های زندگی در حوزه سلامت
دین و سلامت
معنویت و سلامت در ادیان مختلف
مداخلات مرتبط با معنویت در حوزه سلامت


 

دفتر حمایت های اجتماعی


اولویت های پژوهشی حمایت های اجتماعی
مستندات و شواهد کلی از نابرابری در وضعیت سلامت و تعیین توزیع وضعیت سلامت در گروه های اجتماعی
تبیین و تعیین نابرابری در سلامت جسمی، روانی و اجتماعی
فقر و سلامت
امنیت انسانی و سلامت
حقوق شهروندی و سلامت
امنیت اجتماعی و سلامت افراد
راهکارهای حمایت اجتماعی و توسعه سرمایه اجتماعی
رفتار (فردی اجتماعی) و وضعیت سلامت افراد
عوامل اجتماعی و سلامت دختران/ زنان
مشارکت اجتماعی/ اقتصادی زنان
حاشینه نشینی و مناطق محروم دور افتاده و سلامت


 

دفتر محیط زیست وایمنی


اولویت های پژوهشی محیط زیست وایمنی
شرایط اقامت (سکونت) و سلامت
استرس های شغلی بر سلامت و زیان های شغلی بر سلامت
امنیت شغلی، کار و سلامت
اشتغال و سلامت
محیط فیزیکی و اجتماعی زندگی و وضعیت سلامت
سیستم های حمل و نقل و وضعیت سلامت
آلودگی هوا و وضعیت سلامت (توانبخشی)
تغذیه و امنیت غذایی و سلامت
فاضلاب، آب های سطحی و زیرسطحی و مواد زائد جامد و سلامت


دفتر مدل سازی در نظام سلامت


اولویت های پژوهشی آینده پژوهی
 SDH و ارائه مدل نظام پایش و ارزشیابی SDH ایجاد نظام پایش و ارزشیاب
طراحی مدل های توانمندسازی ذینفعان سلامت
طراحی مدل استفاده از مشارکت جامعه در ارتقاء سلامت
مدل سازی و پیشنهاد نظام ثبت تعیین گروه های اجتماعی سلامت
مدل های ریاضی جهت برآورد نیازهای نظام سلامت در آینده
برآورد نیروی انسانی، تخت، و سایر امکانات مورد نیاز نظام سلامت


دفتر آموزش بهداشت وارتقاء سلامت


اولویت های پژوهشی آموزش بهداشت وارتقاء سلامت
مطالعات بررسی عوامل اجتماعی موثر بر سبک زندگی (فعالیت بدنی، تغذیه، استرس، دخانیات)
مطالعات بررسی و افزایش اگاهی و رفتارهای بهداشتی دوران ابتدای زندگی و آموزش های مرتبط نوجوانان و جوانان و بررسی وضعیت سواد سلامتی در کودکان
بررسی راهکارهای پیشگیری از بیماری ها و ارتقاء کمی و کیفی سلامت
بررسی راهکارهای افزایش درک، شناخت، آگاهی، نگرش و عملکرد مردم نسبت به بیماری ها  
مطالعات بررسی عوامل خطر سلامت، ناهنجاری ها، آسیب ها
بررسی راهکارهای توانمندسازی مردم برای حفظ و ارتقاء سطح سلامت
بررسی راهکارهای توسعه همکاری های بین بخشی، مشارکت های مردمی
بررسی راهکارهای سلامت مادران ، فاصله گذاری مناسب بین تولدها، سقط  و حاملگی ناخواسته و سلامت کودکان
بررسی راهکارهای آموزش و درک اهمیت تشخیص زودرس، غربالگری و پیشگیری از بیماری های مزمن و سرطان ها
شناسایی سبک های زندگی ناسالم     آدرس: مشهد - خیابان دانشگاه - دانشکده بهداشت - مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر برسلامت
 
     تلفن: 31892110-051
 
     نمابر: 38522775
 
     کد پستی : 9137673119
 
     پست الکترونیک : sdhrc[at]mums.ac.ir